We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.

Orthopedagogie

Waaruit bestaat onze orthopedagogische hulpverlening?

Onder orthopedagogische hulpverlening verstaan wij de specifieke ondersteuning, begeleiding en opvoeding van de leerling op school. Dit gebeurt door een multidisciplinair team (leerkracht, de therapeuten, het CLB, … ) en onder leiding van de orthopedagoog.

De leerling met zijn specifieke vraag naar ondersteuning staat centraal, dit kan een vraag zijn naar extra of andere ondersteuning:

  • op algemeen schools vlak
  • op vlak van 1 of verschillende leergebieden zoals rekenen, taal, sociale vaardigheden
  • op vlak van algemene ontwikkeling.

Onder toezicht van de orthopedagoog wordt van elke leerling een individueel handelingsplan opgesteld. Er wordt gezocht naar doelen die aansluiten bij het niveau en ontwikkeling van elke individuele leerling. 
De evaluatie vindt plaats na elk trimester, het plan wordt bijgewerkt en nieuwe doelen worden vooropgesteld. Er wordt met ouders, begeleidend CLB-centrum en andere externe instanties samengewerkt.

 Meermaals per jaar worden de vorderingen van de leerlingen geëvalueerd en bijgestuurd. De evaluatie gebeurt d.m.v. allerhande onderzoeken, observaties, informatie van ouders en andere betrokken diensten

 Het leerlingvolgsysteem wordt aangevuld.

Op basis van deze gegevens dient de speciale leerlingenbegeleiding bijgestuurd te worden. Deze bijsturing kan in sommige gevallen leiden tot

  • het veranderen van pedagogische eenheid,
  • het doorverwijzen naar een ander type of onderwijsniveau binnen het buitengewoon onderwijs,
  • een andere aard van voorziening zoals internaat,
  • of advies tot reïntegratie in het gewoon onderwijs, al dan niet met ondersteuning van GON-begeleiding.

Onze bevindingen worden besproken met de ouders en evt. andere betrokken diensten. Dit kan op de trimestriële oudercontacten, maar ook op andere momenten tijdens het schooljaar.

Tevens wordt er dagelijks met de ouders gecommuniceerd via de schoolagenda of het heen- en weerschriftje. Er zijn ook de rapporten die elk trimester worden meegegeven en die weergeven aan welke doelen werd gewerkt en welke werden behaald.