We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.

Binnen onze scholengroep Fluxus:


Missie

Met het Pedagogisch Project van het GO! als uitgangspunt, zet de scholengroep sterk in op de ontwikkeling van de lerenden tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en ondernemende persoonlijkheden die veerkrachtig in de maatschappij staan.

Visie op leren

Op het niveau van de lerende:

De lerenden krijgen alle kansen en worden gestimuleerd om te leren. De lerenden maken vanuit de kennis van de eigen talenten, interesses en mogelijkheden de juiste schoolloopbaankeuzes om een voor hen zo hoog mogelijke en gepaste kwalificatie te bereiken.Op het niveau van de leerkracht:

Leraren ontwikkelen, mede op basis van de kennis van de eigen leerkrachtstijl, vaardigheden om in hun onderwijsactiviteiten zowel effectieve instructie als zelfontdekkend leren evenwichtig(er) in te bouwen.

Leraren creëren krachtige leeromgevingen, die zelfontdekkend leren mogelijk maken.
Leraren ondersteunen maximaal de leerlingen in hun leren, rekening houdend met de diversiteit aan talenten, mogelijkheden en leerstijlen.

Op het niveau van de school:

Elke instelling van de scholengroep vertaalt de visie op een schooleigen manier door zich te positioneren op een ‘continuüm instructief-zelfgestuurd leren’ en, afhankelijk van zijn ontwikkeling, instroom, mogelijkheden, enz., keuzes te maken en acties te ondernemen om op te schuiven op dat continuüm.

 

Binnen onze school:


Onze missie

Binnen de missie van SGR Fluxus willen we kwaliteitsvol onderwijs aanbieden voor elke leerling in onze school voor BuO (type Basisaanbod en type 9)

“Kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling in onze school!”

·        Kwalificeren van jongeren  =  leerdoelen nastreven, leerproces verzorgen

·        Talenten ontwikkelen en registreren in de brede school =  loopbaanbegeleiding

·        Verhogen van het leervermogen door het wegwerken van leerhindernissen – vertrekken vanuit de noden

·        Betrekken van alle belanghebbenden in een goede leer-en leefgemeenschap:  

·        Welbevinden en betrokkenheid

 

Onze visie (binnen de visie van SGR Fluxus)

Visie van BSBO 't Vestje:

“In ’t Vestje trachten we onze kinderen te motiveren om de wereld te verkennen en zo zin te hebben in het leven.
We werken aan hun zelfredzaamheid door hen leerkansen te bieden zodat ze weerbaar en sociaal vaardig staan in onze maatschappij.
We streven ernaar dat ze respectvol omgaan met zichzelf en anderen waarbij het welbevinden en het geluk van onze kinderen centraal staat.

Visie van BSBO De Balderschool:

"In onze school zetten we in op talenten, vaardigheden en kennis naar ieders mogelijkheden. Zo kunnen we elke leerling de ruimte geven om zich ten volle te ontplooien en optimaal te functioneren in de maatschappij.

Wij begeleiden hen op hun pad naar zelfstandigheid.

Wij willen onze leerlingen veerkrachtig maken en ze op een respectvolle manier samen door het leven laten gaan.

Kortom, een school waar het goed is om samen te leren en te leven!"

 

Gekoppeld aan de kernwaarden en kernkwaliteiten binnen onze school krijgen deze kerntaken binnen onze school nog een zekere concretisering en komen we tot de visie van onze school. Volgende gezamenlijke doelen vormen de uitgangspunten voor het nastreven van kwaliteit en moeten ons werken effectiever maken en zorgen voor continue verbetering.

  1. Het goed welbevinden met vertrouwen in het eigen kunnen en de motivatie om te leren, stimuleren. Door werk te maken van een gezonde, veilige, positieve/warme, geweldloze school- en leefomgeving waar elke leerling zich goed voelt, door in te spelen op interesses van de leerlingen, maar toch met voldoende uitdagingen, door het beleven van succeservaringen, door het leren omgaan met beperkingen (leer-en/of ontwikkelingsstoornissen,mentale beperkingen), door het in de verf zetten van wat goed gaat/kwaliteiten/talenten
  2. De verantwoordelijkheid voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces stimuleren (zelfgestuurd leren). Door van jongsaf aan de leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces (oa. keuzes maken, zelfregulerend en zelfontdekkend te leren), door hen te leren reflecteren en vanuit zelfevaluatie bij te sturen, willen we hen vormen tot zelfbewuste personen die hun plaats kunnen vinden in de snel veranderende maatschappij (veerkrachtig in het leven staan).
  3. Het aanleren van breed inzetbare competenties (in het nu en in de toekomst oa. 21 century skills) met oog voor een evenwichtige en harmonische vorming, stimuleren. Door de klemtoon te leggen op vaardigheden en attitudes die functioneel zijn, door te oefenen in echte situaties, door de schoolcultuur en die van de thuissituatie beter op elkaar af te stemmen, door niet enkel het cognitieve maar evenzeer het dynamisch-affectieve en het (senso)motorische te stimuleren.
  4. Respect voor verscheidenheid/diversiteit in onze maatschappij stimuleren. Door oog te hebben voor maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit, onverdraagzaamheid en op te komen tegen onrecht.